Hrozí pokles až o čtvrtinuČR postrádá jasnou, dlouhodobou a stabilní vizi a koncepci stavebnictví. V důsledku výrazného propadu poptávky ze strany veřejného sektoru je tento obor už čtvrtým rokem v recesi a ve srovnání s okolními zeměmi vykazuje negativní trend.

K zlepšení současné situace by pomohlo stanovit jasnou investiční politiku vlády a v novém státním rozpočtu počítat s proinvestiční politikou. Ke koordinaci těchto aktivit by přispělo vytvoření jediného ministerstva spojujícího v oblasti investic kompetence ministerstva dopravy, ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva životního prostředí. Vyplývá to z nově vypracované studie s názvem Udržitelné stavební investice v České republice, kterou zpracovala společnost Deloitte ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS).

Cílem studie bylo provést porovnání vývoje veřejných investic, stavu infrastruktury a dalších parametrů ve vybraných evropských zemích a implikovat závěry a doporučení pro Českou republiku s přihlédnutím k ekonomické realitě a především pak kontextu konvergenčního procesu a snižování rozdílu ekonomické úrovně oproti vyspělejším zemí Evropské unie.

 

 

„Je třeba říci, že nejen celá stavbařská veřejnost je velmi znepokojena současným vývojem. Došlo k opravdu dramatickému poklesu zásoby práce ve veřejném sektoru, byla fakticky zmrazena příprava velkých infrastrukturních staveb, není zajištěno financování akcí spolufinancovaných EU, není jasný výhled na další roky. Toto vše má a bude mít v budoucnu pro odvětví fatální důsledky,“ řekl Václav Matyáš, prezident SPS.

„Přístup státu k investicím by měl být pragmatický s důrazem zejména na koncepčnost a prosazování proticyklické politiky v oblasti veřejných investic,“ uvedl Miroslav Linhart, který je v Deloitte vedoucím skupiny zaměřené na služby podnikům z oblasti stavebnictví.

 

Současná situace, kdy se nejvíc propadly investice do dopravní infrastruktury, vede k zásadnímu problému celého stavebnictví. Firmy ze segmentu dopravní infrastruktury hledají uplatnění v oblasti pozemního stavitelství a velké společnosti soutěží i o zakázky menšího rozsahu. Doplácejí na to především menší a střední stavební společnosti. „Nemají finanční sílu na financování staveb v rámci požadovaných splatností, garancí a dalších podmínek, které jsou, mnohdy na pokraji svých možností, schopny splnit velké společnosti. To vede k výraznému oslabování trhu na úkor malých a středních firem,“ dodal Miloslav Mašek, viceprezident a generální ředitel SPS.

 

Stavební výroba se propadla o pětinu

Objem stavebních prací klesá od roku 2008, kdy bylo v běžných cenách prostavěno 547,6 mld. Kč. V období let 2009–2012 je tak odhad kumulovaného propadu stavební výroby 277 mld. Kč, tedy bez započítání vlivu inflace celkově 20 %.

Znepokojující je zejména negativní výhled pro následující roky. Podle současných informací nelze počítat s obratem v následujícím roce, a stavebnictví tak může zaznamenat pokles produkce v porovnání s rokem 2008 až o 24 %.

Hodnota zadaných veřejných zakázek byla v roce 2010 (viz tab.) proti roku 2009 o 71,8 mld. Kč nižší, proti roku 2008 byl tento rozdíl dokonce 86,1 mld. Kč.

 

Vývoj hodnoty zadaných stavebních veřejných zakázek v České republice za období od roku 2008 do 1. pololetí 2012.

 

V relativním vyjádření klesla celková hodnota zadaných veřejných zakázek v roce 2010 meziročně o 37 %, z toho u zakázek na pozemní stavby o 12,9 % a u zakázek na inženýrské stavby o 46,2 %, v tom u zakázek na stavby dopravní infrastruktury o 75,7 %. V roce 2011 došlo k dalšímu celkovému meziročnímu poklesu o 3,3 %.

V meziročním srovnání s 1. pololetím 2011 klesla celková hodnota zadaných zakázek v 1. pololetí 2012 o 4,3 %, hodnota zakázek na pozemní stavby o 5,8 % a na inženýrské stavby o 3,4 %. Pro letošní rok tak lze očekávat další celkový meziroční pokles mezi 4–5 %.

 

Jednou z příčin je nekoncepčnost

Nekoncepčnost v oblasti veřejných investic souvisí také s jejich organizačním uspořádáním v rámci veřejné správy. Na rozdíl od jiných zemí nejsou v ČR veřejné investice a odvětví stavebnictví adekvátně organizačně řízeny. Stavebnictví spadá podle kompetenčního zákona pod ministerstvo průmyslu a obchodu. Nemá na něm však adekvátní zastoupení, které by odpovídalo jeho významu pro ekonomiku, ani svého zástupce ve vztahu k EK při unijních jednáních. „Veřejné investice a stavebnictví by mělo být ze strany státní správy organizováno a řízeno na takové úrovni jako v ostatních členských zemích EU. Bylo by proto vhodné vytvořit přinejmenším funkci náměstka ministra průmyslu a obchodu pro oblast stavebního průmyslu,“ zdůraznil Václav Matyáš.

 

Řešením celé problematiky by podle Deloitte a SPS bylo vytvoření jediného ministerstva spojujícího v oblasti investic kompetence ministerstva dopravy, ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva životního prostředí. Tento funkční model existuje např. v Německu a na Slovensku.

 

Autor: (sps)