Pojistná událost v praxiAby mohlo mít sjednané cestovní pojištění pro klienta očekávaný efekt, měl by vědět, jak v případě pojistné události správně postupovat. To mu totiž usnadní řešení problému hned na místě, a zároveň urychlí průběh likvidace pojistné události po návratu z dovolené.

Důležitou součástí cestovního pojištění je podpora asistenčních služeb (AS), které jsou připraveny klientovi poskytnout pomoc 24 hodin denně a hovoří s ním v českém jazyce. S operátory asistenční služby může klient konzultovat postup při řešení problému, v případě potřeby je mu zajištěna koordinace  řešení. Rozsah asistenčních služeb je závislý na sjednaném typu pojištění, dílčích limitech pojistného plnění i dané pojišťovně a je vždy uveden v pojistných podmínkách.

„Abyste se mohli na asistenční službu obrátit, mějte při sobě vždy telefonní kontakt, výhodou je i znalost čísla pojistné smlouvy,“ radí vedoucí oddělení komunikace ČAP Marcela Kotyrová a dodává: „Škodu nahlaste hned, jak je to možné. Asistenční služba pomůže nejen řešit aktuální problém, ale také vyhodnotí, na co má konkrétní klient nárok.“

 

Potřebujete navštívit lékaře? 

Pokud potřebujete lékařské ošetření, kontaktujte AS, která vám zprostředkuje návštěvu v nejbližším smluvním zdravotnickém zařízení a doporučí další postup. Zde se prokažte dokladem o platném pojištění. V případě, že ošetření zaplatíte v hotovosti, uschovejte si pečlivě všechny lékařské zprávy a účtenky. Pokud nemáte dostatek volných finančních prostředků k zaplacení ošetření, požádejte asistenční službu o poskytnutí garance zaplacení platby. Došlo-li k úrazu cizím zaviněním, zjistěte si veškeré informace o tom, kdo vám zranění způsobil (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon, pojišťovnu a číslo pojistné smlouvy). „Zajistěte si svědecké výpovědi s podpisy svědků a nehodu ohlaste policii,“ upozorňuje Marcela Kotyrová.

 

Způsobili jste naopak sami škodu?

Máte-li sjednané pojištění odpovědnosti za škodu, hradí náklady poškozené straně vaše pojišťovna. Konzultujte vzniklou situaci s AS ještě předtím, než se rozhodnete vaši odpovědnost za škodu uznat. V případě rozporů (necítíte se vinen, odmítáte spoluvinu) vždy trvejte na nahlášení nehody policii. Vždy zkontrolujte, zda jsou zdokumentovány správně všechny skutečnosti nehody (svědci, foto, video, plánek). „Nepodepisujte záznamy a protokoly, kterým nerozumíte. Vždy doplňte svou verzi výpovědi v českém jazyce. Pořiďte si vlastní fotodokumentaci škody,“ doporučuje Kotyrová.

 

Poškozená, odcizená či ztracená zavazadla

I u těchto pojistných událostí je vždy nejlepší kontaktovat AS, která posoudí, máte-li nárok na krytí z vaší pojistky, nebo jestli je třeba uplatnit škodu na dopravci, a nasměruje vás k dalším krokům. Pokud byla zavazadla odcizena z ubytovacího zařízení nebo z úschovny pro odložení určené, je třeba prokázat, že došlo k překonání překážek (rozbité zámky, poničené dveře apod.). Vždy je nutné nechat si vystavit policejní protokol.

„K zavazadlům patří i vaše sportovní vybavení, například kolo nebo golfová výbava. Jestliže byly tyto předměty odcizeny z uzamčeného pokoje, kryje škodu připojištění zavazadel. V případě, že byly odcizeny z místa k tomu určeného (např. stojan na kola před restaurací) je škoda likvidní z pojištění odpovědnosti provozovatele tohoto místa,“ uzavírá Marcela Kotyrová.

 

Jak postupovat po návratu? 

• V zájmu urychlení likvidace nahlaste pojistnou událost pojišťovně co nejdřív po svém návratu do ČR.

• Pečlivě vyplňte formulář hlášení pojistné události, zkontrolujte správnost kontaktních údajů, případně identifikaci příjemce pojist-ného plnění. S pomocí při vyplnění se můžete obrátit na svou pojišťovnu.

• Přiložte veškeré doklady – originály zpráv o ošetření úrazu či nemoci, účty za léky či zdravotnický materiál apod.

• V případě úrazu přesně popište, jak k němu došlo a co bylo jeho příčinou, a zajistěte vyplnění příslušné části formuláře lékařem.

• U vzniklé škody na majetku přiložte policejní protokol, výpovědi svědků, případně fotodokumentaci.

 

Pět nejčastějších výluk

• Pamatujte, že pojišťovna nenese riziko za pojistnou událost, která nastala v souvislosti s požitím alkoholu nebo jiných omamných látek. V těchto případech vám může plnění krátit.

• Pojišťovna vám rovněž odmítne vyplatit pojistné plnění, pokud ke škodě došlo v důsledku úmyslného jednání pojištěného nebo jiné osoby z jeho podnětu.

• Pojistného plnění se nemusíte dočkat ani v případě, kdy vzniklá pojistná událost souvisí s chronickým onemocněním nebo úrazem, kterým jste trpěli už před sjednáním pojištění a jež není stabilizováno.

• Častou výlukou jsou v cestovním pojištění extrémní sporty. Ty jsou vždy specifikovány v příslušných pojistných podmínkách, s nimiž je vhodné se seznámit před sjednáním pojištění.

• V případě těhotenství má každá pojišťovna v pojistných podmínkách vždy stanoveno, do jaké doby se pojištění vztahuje na léčení či operace související s těhotenstvím, případně s předčasným porodem dítěte. Zpravidla od 26. týdne těhotenství už toto vysoké riziko žádná pojišťovna nenese.

 

Autor: (rep)