Udržet staré domy v suchuVážným problémem mnoha budov je vnikání vlhkosti do jejich konstrukcí. Pokud není zdivo horizontální a vertikální izolací chráněno proti zemní vlhkosti, nasává ji jako houba. U mnoha, zejména starších staveb, už není tato izolace účinná, a zdivo je tak vystaveno postupnému rozpadu, počínaje vlhkostními kresbami na povrchu omítek, solnými výkvěty a tvorbou plísní.

Projevy vlhkosti na objektech tedy nejsou pouze kosmetickými vadami, ale představují ohrožení budovy v důsledku částečné ztráty pevnosti vlhkého zdiva, snižují pohodu prostředí, ohrožují zdravotní nezávadnost obytných prostor pro pobývající osoby, ale také zvyšují energetickou zátěž vlhkých budov.

Proto má tato problematika ve stavebnictví významné místo. Mezi možnostmi úspěšného řešení sanace vlhkého zdiva, které se v posledních pětadvaceti letech prosadily do praxe, je i nedestruktivní, bezkontaktní systém odvlhčování zdiva Hydropol.

 

Multifunkční dům v Holešově

Ukázku řešení vlhkosti zdiva můžeme čtenářům Podnikatele přiblížit na příkladu jednoho z domů na Palackého třídě v Holešově. Dvoupodlažní, plně podsklepený objekt s obytným podkrovím z počátku 20. století, situovaný jako krajní dům v řadové zástavbě, byl postaven klasickou cihlovou technologií. Je založen v rovinném terénu na jílovém podloží. Současně má multifunkční využití, kdy obě nadzemní podlaží slouží k podnikání (v 1. NP obchody, ve 2. NP kanceláře), podkroví pak k bydlení. V suterénu se nacházejí skladové prostory.

I když je povrchová voda svedena do kanalizace a spodní voda nedosahuje k základům stavby, při stavu původních, nadále už nefunkčních živičných izolací proti zemní vlhkosti, docházelo k vzlínání zemní vlhkosti do konstrukcí suterénu a přízemí stavby. Prvním předpokladem úspěšné opravy domu tedy bylo snížení vlhkosti zdiva na přípustné hodnoty. Po vyhodnocení nabídek různých sanačních metod a možností jejich aplikací v daných podmínkách stavby (nepřístupnost objektu pro výkopové práce atd.) se investor rozhodl pro odvlhčení domu bezkontaktním elektrofyzikálním systémem Hydropol.

 

Jak systém Hydropol funguje?

Při realizaci tohoto systému odvlhčování zdiva se na základě průzkumu stavby a projektu komplexní sanace osazují do sanovaného objektu přístroje Hydropol napájené elektrickým proudem 220 V/50 Hz o jednotkovém výkonu 5 W. Pro běžné rodinné domy zpravidla vystačí jeden přístroj.

Funkci systému Hydropol lze zjednodušeně popsat takto: v přístroji pro odvlhčování zdiva napojeném na proudovou síť se generují magnetické pulsy, které indukují vznik specifického elektromagnetického pole ve vlhkém zdivu. Působením indukovaného frekvenčního pole se poruší elektrochemická a elektrostatická rovnováha vzlínajícího systému tak, že vlhkost, tj. molekuly vody a ionty, putují zpět k zemině. Konstantním pulzačně buzeným elektromagnetickým polem je zdivo trvale chráněno proti vzlínající vlhkosti. Uvedená technologie tedy zabezpečuje nejen odvlhčení, ale ve značné míře i odsolení zdiva.

 

Nezanedbatelné výhody

Systém Hydropol dnes patří k nejhodnotnějším a nejbezpečnějším metodám proti vzlínavé vlhkosti, které zaručují odvlhčení zdiva s optimálním servisem zákazníkům při dostupné ceně. Vlastní odvlhčení objektů realizací uvedeného postupu nevyžaduje žádné stavební práce. Z volby bezkontaktního systému pro odvlhčení domu plynou nezanedbatelné výhody. Proti řešení staršími metodami se především vylučují rizika, která při mechanických sanačních pracích často způsobovaly tvrdé řemeslné zásahy. Aplikace Hydropolu je v principu jednoduchá a použitelná pro každý druh a dimenzi zdiva. Zdivo je při tom vysoušeno trvale a v celém objemu. Tedy včetně vysoce vlhkých částí staveb (např. pod úrovní terénu), v nichž často dochází k fyzikálně degradačním procesům a ztrátě pevnosti materiálu.

Výhodné jsou zejména možnosti vložení uvedeného zařízení do objektu za plného provozu budovy, bezporuchovost přístrojů Hydropol, jakož i jejich případná snadná výměna či přesun. Za zmínku stojí také porovnání pracnosti s jinými sanačními systémy a ekonomický efekt uplatnění této už tradiční technologie odvlhčování staveb.

 

Čtvrtstoletí úspěšných sanací

Systém Hydropol byl vyvinut a je vyráběn v Německu, kde je v širokém měřítku využíván už od roku 1987. Od roku 1994, kdy máme s touto technologií zkušenosti také v ČR, byla Hydropolem odvlhčena řada staveb všech druhů, ať už občanských(jeslí, mateřských škol, škol různých úrovní, sociálních ústavů aj.), nebo sakrálních objektů, jakož i staveb výrobních, a samozřejmě i bytových či rodinných domů. Systém je mimořádně výhodný pro sanaci památek, protože je plně v souladu s požadavky státní památkové péče na jejich opravy a rekonstrukce.

Výhradním dodavatelem zařízení Hydropol pro Českou republika je firma Hydropol ČR, spol. s r.o., se sídlem v Holešově. V archivu firmy lze najít úctyhodný počet úspěšně sanovaných staveb.

 

Magická krabička

Očekávané sanační účinky Hydropolu se dostavily také v uvedeném domě č. p. 539 v Holešově. Po instalaci zařízení Hydropol a jeho uvedení do provozu v lednu 2001 poklesla během 31 měsíců původně nízká až zvýšená hmotnostní vlhkost v přízemí domu o 65 % a zvýšená až velmi vysoká vlhkost suterénu o 60,3 %. Další kontrola po deseti letech ukázala, že snížení vlhkosti Hydropolem je trvalé, objekt vykazuje i nadále stoprocentní kvalitu zdiva a je plně využíván.

Že by to bylo skutečně jen tou „kouzelnou krabičkou“, jak přístroj Hydropol záměrně nazývá milá konkurence a vážení skeptici nových technologií? Jistěže ne! V pozadí nejen tohoto úspěšného řešení sanace vlhkého zdiva je poctivý přístup realizátorů k úkolům a jejich svědomité řešení všemi aktéry sanace, a samozřejmě také dobrá spolupráce investora.

 

Bezplatný průzkum

Nezbytným předpokladem aplikace této technologie je zodpovědné provedení základního průzkumu sanované stavby, z jehož výsledku lze teprve posoudit, jaké zdroje vlhnutí na objekt působí a zda lze bezkontaktní systém snižování vlhkosti na danou stavbu vůbec použít. Je tomu tak ve většině případů, kdy je zdrojem vzlínavá zemní vlhkost, tedy u staveb bez funkčních izolací proti zemní vlhkosti. Základní průzkum stavby, stejně jako celou technickou přípravu sanace, nabízí zhotovitel zcela bezplatně.

 

Zákazník náš pán

Pokud se k vzlínavé zemní vlhkosti přidávají ještě další zdroje, firma předloží investorovi návrh komplexní sanace vlhkého zdiva, z něhož jednoznačně vyplyne, jak tyto další zdroje vlhkosti eliminovat.

Je-li jejich působení sporné, nabízí prováděcí firma instalaci Hydropolu na určité zkušební období, než prokáže jeho účinnost v daných podmínkách. Po vyhodnocení zkušebního provozu může investor případně od smlouvy o dílo odstoupit s tím, že mu zhotovitel vrátí investovanou částku s odpočtem nákladů vynaložených na zkoušku.

Investor si navíc může vždy volit rozsah služeb zhotovitele, což se samozřejmě odráží v trvání záruk za funkci dodaných zařízení (7 až 15 roků) a v odpovídajících cenách příslušné zakázky. Proto konkrétní kalkulace ceny vždy vychází nejen z velikosti a půdorysného členění objektu, ale rovněž z volby objednaných služeb.

 

Vložení vysoušecího zařízení do stavby a příslušná měření vlhkosti zdiva a jeho salinity vždy provádí zkušený technik, který objednateli srozumitelně vysvětlí zásady úspěšného odvlhčování zdiva tak, aby byly dosaženy co nejlepší výsledky. Takže zásadně nejde o pouhý prodej kusového zboží (případně internetový prodej), jak si to někteří rádoby odborníci vykládají, a jak to žel některé firmy (a to i v zahraničí) dělají.

 

Autor: (rep)

 

www.hydropol-cz.com